Regulamin sklepu internetowego

Dla umów zawieranych od 15.07.2019 roku.

Przed przystąpieniem do zakupów klient zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem.

Za pośrednictwem strony rozszerzaniediety.pl możliwy jest zakup Ebooków. 

Podmiotem odpowiedzialnym za obsługę procesu zakupowego jest Mateusz Dąbrowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mateusz Dąbrowski Mdbdata, 02-665 Warszawa, al. Wilanowska 364/51, NIP: 7122868430.

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1) Strona – strona funkcjonująca pod adresem internetowym https://rozszerzaniediety.pl

2) Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu Ebooka w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego),

3) E-book – treść cyfrowa, którą Użytkownik może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem Strony, 

4) Regulamin – niniejszy regulamin,

5) Sprzedawca – Mateusz Dąbrowski Mdbdata, 02-665 Warszawa, al. Wilanowska 364/51, NIP: 7122868430.

6) Użytkownik – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu Ebooka.

§ 2 Zakup Ebooka

 1. Zakupu Ebooka może dokonać wyłącznie Użytkownik, który posiada miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Użytkownik może dokonać zakupu Ebooka poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony Strony. Ceny podane na Stronie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 3. Po dokonaniu wyboru, Użytkownik powinien kliknąć w przycisk „Dodaj do koszyka”, w wyniku czego zostanie przekierowany na stronę koszyka.
 4. Na stronie koszyka, Użytkownik powinien kliknąć przycisk „Przejdź do kasy”, w wyniku czego zostanie przekierowany na stronę zamówienia.
 5. Na stronie zamówienia, Użytkownik powinien wypełnić formularz zamówienia oraz dokonać wyboru metody płatności, a następnie przejść do procedury płatności poprzez kliknięcie w przycisk „Kupuję i płacę”.
 6. Dostępne metody płatności to szybki przelew elektroniczny.
 7. Z chwilą skutecznego dokonania płatności, między Użytkownikiem a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Użytkownika Ebooka, a Użytkownikowi wyświetlona zostaje strona z potwierdzeniem zakupu.
 8. Zakupiony przez Użytkownika Ebook dostępny jest do ściągnięcia bezpośrednio ze strony z potwierdzeniem zakupu, o której mowa w ust. 7 powyżej oraz do Użytkownika wysyłana jest automatycznie wiadomość e-mail, w której znajduje się link pozwalający na ściągnięcie zakupionego Ebooka.

§ 3 Korzystanie z Ebooka

 1. Ebook stanowi treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Do prawidłowego korzystania z Ebooka wystarczające jest posiadanie przez Użytkownika standardowego systemu operacyjnego, programu Adobe Acrobat Reader lub jego odpowiedników, umożliwiających uruchomienie pliku w formacie PDF.
 3. W przypadku, gdy Użytkownik nie jest w stanie uruchomić pliku obejmującego zakupiony Ebook, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod adresem kontakt@rozszerzaniediety.pl.
 4. W ramach umowy zawartej zgodnie z postanowieniami § 2 Regulaminu, Sprzedawca dostarcza Użytkownikowi jedynie treść cyfrową w postaci zakupionego przez Użytkownika Ebooka. Sprzedawca nie świadczy na rzecz Użytkownika jakiejkolwiek usługi, w tym pomocy przy z korzystaniu z Ebooka.

§ 4 Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Jeśli w toku zakupu Ebooka Użytkownik wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci wybranego Ebooka przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.

§ 5 Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Ebook wolny od wad.
 2. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące zakupionego Ebooka lub samego procesu zakupowego opisanego w § 2 Regulaminu.
 3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, tj. kontakt@rozszerzaniediety.pl.
 4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnego zgłoszenia reklamacyjnego, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tej reklamacji Administratorowi.

§ 6 Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane wpolityce prywatności dostępnej pod adresem https://rozszerzaniediety.pl/polityka-prywatnosci/

§ 7 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z umową o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Użytkownika Ebooka na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Użytkownik będący Konsumentem, ma możliwość:

1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą

3) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Użytkownik może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 8 Zmiany Regulaminu

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na Stronie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy ze Sprzedawcą.